Hosting por Logo dinahosting
11 Xaneiro, 2023

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 27 xaneiro

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria
Estimados/as Socios/as:
O Club Alpino Ourensán, de acordo cos vixentes estatutos, convoca a todos os seus
socios/as para a celebración da próxima Asemblea Xeral ordinaria, que terá lugar o
venres, día 27 de xaneiro de 2023 no local do club sito en R/Ervedelo 32-34 (Centro
Comercial Couto, local 59), ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00
horas en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio, rendición de
contas aprobación se procede.
3. Aprobación do presuposto para o 2023.
4. Proposicións que formulen os socios e que terán que ir asinadas ó menos,
polo cinco por cento dos mesmos.
5. Rogos e Preguntas
Lembramos a importancia de asistir á Asemblea Xeral.

Sen outro particular, atentamente:

En Ourense, a 11 de xaneiro de2023

Mar Pallás Presidenta

PECHAR

Ola! Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a web e a seguridade, pero non analizamos os hábitos de navegación navegación nin intentamos identificarte. Podes obter mais información nesta ligazón