Hosting por dinahosting.

Aviso legal

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os seguintes datos identificativos: o Club Alpino Manzaneda (en diante “o club”) é o titular del dominio web.clubalpinoourensan.es (en diante “o portal”), con domicilio a estos efectos en Rúa Bedoya 4, local 9, Ourense, CIF G-32010613, teléfono de contacto 988 23 26 28, correo electrónico [email protected] e inscrita no rexistro de asociacións.

 

OBXETO
O club, responsable deste portal, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento as obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do portal respecto a cales son as Condicións Xerais de Uso do portal

Toda persoa que acceda a este portal asume o papel de USUARIO, comprometéndose a observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a cales queira outra disposición legal que fora de aplicación.

O club reservase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no portal, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos USUARIOS ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación neste portal.
USUARIOS

 O acceso e/ou uso deste portal do Club Alpino Manzaneda atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas.

 

USO DO PORTAL

www.clubalpinoourensan.es proporciona acceso a multitude de servizos, información e datos en internet, pertencentes o club ou os seus licenzantes ós que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese o rexistro que fose preciso para acceder a determinados contidos ou rexistros. En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia de dito rexistro, o USUARIO obterá un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos do portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias a boa fe e o orde público; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do club, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cales queira outros sistemas físicos e lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente sinalados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de outros usuarios e/ou manipulalas. O club reservase o dereito a retirar todos os comentarios e aportacións que vulneren o respeto a dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia o orde ou a seguridade pública ou que, o seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

O Club Alpino Ourensán cumpre coas directrices da L.O. 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal, o RD 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o regulamento de desenrolo da citada lei e demais normativa vixente ata o momento e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do USUARIO. Por elo, xunto a cada formulario de obtención de datos persoais farase saber ó USUARIO a existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición e a finalidade do tratamento .

 

PROPIEDADE INTELECTAL E INDUSTRIAL

O club ou os seus licenzantes son titulares dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do portal, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, vídeo, textos; marcas ou logotipos, estrutura, deseño, progamas, codigo; etc.).. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos deste portal, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do club. O USUARIO poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, cópialos e almacenalos no seu disco duro, sempre e cando sexa, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado no portal.

O club autoriza a reprodución total ou parcial dos textos e contidos proporcionados no portal, sempre e cando concorran todas e cada unha as seguintes condicións:

  1. Se manteña a integridade dos contidos, documentos e/ou gráficos.
  2. Se cite expresamente o Club Alpino Ourensán ou o seu correspondente autor como fonte e orixe de aqueles.
  3. Non se pretenda un uso comercial.

Calquera outro uso deberá ser comunicado e autorizado polo Club Alpino Ourensán previamente.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTIAS

O club non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado medidas tecnolóxicas para evitalo.

 

MODIFICACIÓNS

O club reservase o dereito a efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunos no seu portal, podendo cambiar, suprimir, ou engadir tanto os contidos e servizos como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no portal.

 

LIGAZÓNS

No caso de que no portal se dispuxesen ligazóns cara outros sitios de internet, o club non exerce ningún tipo de control sobre dito sitio e contidos. En ningún caso o club asumirá responsabilidade algunha polo contidos de algunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida nos mesmos ou en outros sitios en internet. Igualmente a inclusión desas conexión externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

DEREITO DE EXCLUSIÓN

O club reservase o dereito a denegar ou retirar o acceso o portal e/ou servizos ofrecidos sen necesidade de previo aviso, a instancia propia ou de terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

 

XENERALIDADES

O club poderá perseguir o incumprimento das presentes condicións xerais así como calquera utilización indebida do portal exercendo todas as acción civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIONS E DURACION

O club poderá modificar en calquera momento as condicións aquí presentadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia de ditas condicións irá en función das súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

A relación ente o club e o USUARIO rexérase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase os xulgados e tribunais de Ourense

 

PECHAR

Ola! Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a web e a seguridade, non analizamos os hábitos de navegación navegación. Se continuas navegando, consideramos que aceptas o seu uso. Podes obter mais información neste enlace