Reglamento

PDF – Descarga Normativa Maratón Cañon do Sil 2023


Reglamento en castellano más abajo.


GALEGO

1.- Inscrición

1.1.- Para participar na proba é necesario realizar unha inscrición por cordadas a través do Club Alpino Ourensán xa sexa nas súas oficinas ou mediante a súa páxina web.
1.2.- A inscrición formalizarase no momento do pagamento da cota, e poderá dar dereito, en función do tipo de inscrición, a:
a) Camiseta do evento.
b) Uns pequenos pinchos de empanada e froita
c) Sorteo de premios (están por definir)

1.3.- Os organizadores esixirán aos participantes a presentación da Licenza da FEDME (ano en curso) e ter unha idade mínima de 16 anos antes da celebración da proba.
1.4.- A proba comezará ás 9:00h do día 9 de setembro e rematará ás 21:00 horas do mesmo día. Todo aquel que non estea á hora de comezo empezará á hora en que chegue e rematará ás 21:00h co resto de participantes.

 

2.- Material e equipamento

2.1.- Para participar na proba cada escalador está obrigado a levar consigo o seguinte material individual debidamente homologado con certificado UIAA e/ou certificación CE que non debeu ser modificado tras a súa fabricación:
a) Casco.
b) Arnés.

Igualmente será obrigatorio por equipo:
a) O uso de corda simple.
b) Material de escalada axeitado ás vías a realizar.
c) Un móbil do que haberá que facilitar o número ao realizar a inscrición.

 

3.- Supervisión, control de material e avituallamentos

3.1.- Os participantes son responsables do seu material.
3.2.- Cada equipo xestionará o seu avituallamento, recomendándose por parte da organización portar en todo momento algún sistema de hidratación.

4.- Categorías

4.1.- Na proba establecerase unha única categoría.

4.2.-As cordadas poden estar formadas por equipos masculinos, femininos ou mixtos. Para poder optar o sorteo de premios, será imprescindible ter encadeado unha vía en tódolos sectores propostos (ambos membros da cordada).

 

5.- Comportamento xeral dos participantes

5.1.- A proba desenvolverase en cordadas de dous. Os compoñentes do equipo están obrigados a saír e chegar xuntos ao control da organización.
5.2.- Todo participante na proba ten que prestar socorro a outro participante que estea en perigo ou accidentado, estando obrigado a comunicalo ao control máis próximo inmediatamente.
5.3.- É obriga de cada participante respectar o medio por onde se desenvolve a proba. Cada equipo deberá facerse cargo da xestión dos residuos que xere durante o transcurso da proba, de tal maneira que se descualificará aqueles participantes, que durante a celebración desta tiren restos orgánicos e inorgánicos ao medio natural.
5.4.- Os participantes deben comportarse deportivamente en todo momento e mostrarse respectuosos cos demais deportistas, transeúntes e membros da organización.
5.5.- Todo participante debe ser coñecedor e respectar a NORMATIVA da proba aceptando as modificacións que poida adoptar o a organización por causas alleas a esta, antes e/ou durante a proba.
5.6.- Unha cordada poderá retirarse da proba sempre que o desexe, pero deberao realizar notificándoo no punto de control da organización.

 

6.- Itinerarios (vías de escalada), zonas de saída e fin de proba

6.1.- Todas as vías recollidas no presente maratón desenvolveranse sobre vías equipadas.
6.2.- Na documentación que se entrega ao inicio da proba aos participantes, constarán os sectores e as vías incluídas na presente edición, así como a dificultade de cada unha delas.
6.3.- Elección de vías e sectores. Todos os equipos participantes deberán ENCADEAR polo menos unha vía en cada un dos diferentes sectores de escalada incluídos na presente edición, para optar ó sorteo de premios.
6.4.- A organización, tratando de garantir unha mellor distribución das cordadas, repartirá aleatoriamente en 5 grupos ós participantes (faranse os grupos en función do número de participantes e do número de descuelgues dos sectores, existen sectores con bastantes vías, pero nalgúns casos, comparten reunións, polo que poden ser pescozos de botella).

Cada un dos grupos terá delimitado un sector de escalada e só poderá facer vías nese sector no horario adxudicado. Haberá un período establecido pola organización para o cambio de sectores, no que se fará obrigado pasar polo punto de control da organización. Esto facilitará o seguimento da proba pola organización e por tódolos participantes. (Ver cuadrante de reparto de sectores).

6.4.- Control de saída. Todas as cordadas sairán ao mesmo tempo da zona determinada pola organización (No SECTOR CAMACHUELO)

6.5.- Control de finalización. Todas as cordadas (ambos os dous membros) unha vez finalizado o seu percorrido deberán entregar a ficha de participación no punto de saída (Sector Camachuelo)

 

7.- Seguridade

7.1.- Durante a proba deberanse tomar todas ás medidas necesarias de seguridade.
7.2.- Os participantes deberán usar material que cumpra cos estándares dá UIAA e dá CE e coñecer ou seu funcionamento. A organización declina calquera responsabilidade ante un eventual accidente motivado por neglixencia ou por falta do coñecemento necesario nas técnicas de seguridade e de progresión.
7.3.- Recórdase que durante ou transcurso dá actividade a estrada do canón estará aberta ao tráfico polo que será necesario extremar a vixilancia durante vos desprazamentos por esta (circular pola marxe esquerda dá calzada e con pezas ben visibles). A organización colocará sinais indicadores de perigo nos sectores pegados á estrada para recordar aos vehículos a presenza de escaladores neses puntos máis sensibles.

 

8.- Sistema de puntuación

8.1.- MARATÓN ESCALADA CANÓN DO SIL: 12 H, 5 PROXECTOS

Este ano mudamos o carácter competitivo do evento e propoñémoste que aproveites esta xornada para probar/encadear/coñecer os diferentes sectores do canón do sil e fanatizarte con polo menos unha vía en cada un deles. Aproveitando as sinerxias de tódolos escaladores seguro que logramos unha xornada donde se alcance o número máis elevado de encadenes da historia do Canón. Se lle tes botado unha mirada algunha vía, dende fai tempo ou se non coñecías algún itinerario, este será o día de darlle a morte, aproveitando a motivación de todos os participantes e coñecendo os crux das mesmas.

 

Ficha de puntuacións/puntuaciones

 
 

 


 


CASTELLANO

1.- Inscripción

1.1.- Para participar en la prueba es necesario realizar la inscripción por cuerdas a través del Club Alpino Ourensán, bien en sus oficinas o bien a través de su página web.
1.2.- La inscripción se formalizará en el momento del pago de la tasa, pudiendo dar derecho, según el tipo de inscripción, a:
a) Camiseta del evento.
b) Unas brochetas pequeñas de empanada y fruta
c) Sorteo (por definir)

1.3.- La organización exigirá a los participantes la presentación de la Licencia FEDME (año en curso) y una edad mínima de 16 años antes de la celebración de la prueba.
1.4.- La prueba comenzará a las 9:00 horas del día 9 de septiembre y finalizará a las 21:00 horas del mismo día. Quien no esté a la hora de salida, empezará a la hora de su llegada y terminará a las 21:00 horas con el resto de participantes.

 

2.- Material y equipamiento

2.1.- Para participar en la prueba, cada escalador está obligado a llevar consigo el siguiente equipo individual debidamente homologado con certificado UIAA y/o certificación CE que no debe haber sido modificado después de su fabricación:
a) Casco.
b) Arnés.

También será obligatorio para cada equipo:
a) El uso de cuerda simple.
b) Material de escalada adecuado a las rutas a realizar.
c) Un teléfono móvil cuyo número deberá facilitarse en el momento de la inscripción.

 

3.- Supervisión, control de material y avituallamentos

3.1.- Los participantes son responsables de su material.
3.2.- Cada equipo gestionará su avituallamiento, recomendando la organización llevar en todo momento un sistema de hidratación.

4.- Categorías

4.1.- En la prueba se establecerá una única categoría.

4.2.-Los equipos podrán estar formados por equipos masculinos, femeninos o mixtos. Para poder optar al sorteo será imprescindible haber encadenado un recorrido en todos los sectores propuestos (ambos integrantes de la ristra).

 

5.- Comportamiento general de los participantes

5.1.- La prueba se realizará en grupos de dos. Los miembros del equipo están obligados a salir y llegar juntos al control de la organización.
5.2.- Todo participante en la prueba deberá prestar ayuda a otro participante que se encuentre en peligro o lesionado, debiendo comunicarlo inmediatamente al control más cercano.
5.3.- Es obligación de cada participante respetar el entorno en el que se desarrolla la prueba. Cada equipo deberá hacerse cargo de la gestión de los residuos que genere durante el transcurso de la prueba, de tal forma que aquellos participantes que arrojen residuos orgánicos e inorgánicos al medio natural durante la celebración serán descalificados.
5.4.- Los participantes deberán comportarse en todo momento de forma deportiva y mostrar respeto por los demás deportistas, transeúntes y miembros de la organización.
5.5.- Todo participante deberá conocer y respetar el REGLAMENTO de la prueba, aceptando las modificaciones que pueda adoptar la organización por causas ajenas a su voluntad, antes y/o durante la prueba.
5.6.- Un cordelero podrá retirarse de la prueba cuando lo desee, pero deberá hacerlo notificándolo en el punto de control de la organización.

6.- Itinerarios (vías de escalada), zonas de salida y fin de prueba

6.1.- Todos los recorridos recogidos en este maratón se desarrollarán sobre recorridos equipados.
6.2.- En la documentación que se entrega a los participantes al inicio de la prueba, se detallarán los sectores y recorridos incluidos en esta edición, así como la dificultad de cada uno.
6.3.- Elección de rutas y sectores. Todos los equipos participantes deberán ENCADENAR al menos una ruta en cada uno de los diferentes sectores de escalada incluidos en esta edición, para poder optar al sorteo.
6.4.- La organización, tratando de garantizar una mejor distribución de las cuerdas, dividirá aleatoriamente a los participantes en 5 grupos (los grupos se harán según el número de participantes y el número de ascensores en los sectores, hay sectores con recorridos suficientes , pero en algunos casos comparten reuniones, por lo que pueden ser cuellos de botella).

Cada uno de los grupos tendrá delimitado un sector de escalada y sólo podrán realizar vías en dicho sector durante el tiempo asignado. Habrá un periodo establecido por la organización para el cambio de sector, durante el cual estarás obligado a pasar por el punto de control de la organización. Esto facilitará el seguimiento de la prueba por parte de la organización y de todos los participantes. (Ver distribución por cuadrantes de sectores).

6.4.- Control de salida. Todas las cuerdas saldrán a la vez desde la zona que determine la organización (En el SECTOR CAMACHUELO)

6.5.- Control de finalización. Todos los cordeleros (ambos integrantes) una vez finalizada su ruta deberán entregar la ficha de participación en el punto de salida (Sector Camachuelo)

 

7.- Seguridad

7.1.- Durante la prueba se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias.
7.2.- Los participantes deberán utilizar equipos que cumplan con las normas UIAA y CE y saber cómo funcionan. La organización declina cualquier responsabilidad en caso de accidente causado por negligencia o falta de los conocimientos necesarios en seguridad y técnicas de progresión.
7.3.- Recuerda que durante o durante el transcurso de la actividad, el camino hacia el cañón estará abierto al tráfico, por lo que será necesario extremar las precauciones en tus recorridos por el mismo (circular por el lado izquierdo del camino y con partes claramente visibles). La organización colocará carteles indicadores de peligro en los sectores próximos a la calzada para recordar a los vehículos la presencia de escaladores en aquellos puntos más sensibles.

8.- Sistema de puntuación

8.1.- MARATÓN DE ESCALADA DEL BARRANCO DEL SIL: 12 H, 5 PROYECTOS

Este año hemos cambiado el carácter competitivo de la prueba y te proponemos que aproveches este día para probar/encadenar/conocer los diferentes sectores del cañón del sil y fanatizarte con al menos un recorrido en cada uno de ellos. Aprovechando las sinergias de todos los escaladores, estamos seguros de lograr un día donde se alcance el mayor número de cadenas en la historia del Cañón. Si llevas tiempo echando un vistazo a alguna ruta o si no conocías ninguna ruta, este será el día para darle una oportunidad, aprovechando la motivación de todos los participantes y conociendo el quid de la cuestión. a ellos.

Ver ficha de puntuaciones